Oferta


Lista produktów


Wyszukiwanie rozszerzone

Rzetelna firma

Ochrona kasztanowca białego

na terenach zieleni i w zadrzewieniach

 

INTEGROWANA METODA OCHRONY KASZTANOWCA BIAŁEGO

(AESCULUS HIPPOCASTANUM L.) PRZED SZROTÓWKIEM KASZTANOWCOWIACZKIEM

(CAMERARIA OHRIDELLA DESCHKA ET DIMIC)

Sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska


Kasztanowiec biały, mimo że jest gatunkiem obcym, powszechnie występuje w zadrzewieniach przyulicznych, terenach zieleni i na dobre zagościł w naszym krajobrazie. Wybór metody ochrony tych tak lubianych drzew zależy od rozstrzygnięcia problemu, czy zamierzamy ograniczyć się do zmniejszenia liczebności populacji szrotówka kasztanowcowiaczka, czy w sposób kompleksowy zadbać o stworzenie drzewom optymalnych warunków wzrostu.

Należy podkreślić, że żerowanie szrotówka kasztanowcowiaczka jest jedną z przyczyn obniżania wartości dekoracyjnej drzew w mieście. Innym istotnym czynnikiem, powodującym usychanie i przedwczesne opadanie liści kasztanowców jest zimowe stosowanie soli na jezdniach. Jednym z objawów stresu solnego, na jaki zimą narażone są te drzewa jest ich powtórne kwitnięcie w lipcu.

W celu poprawy kondycji i ogólnej odporności kasztanowców na żery owadów należy wpierw wykonać analizę chemiczną składu gleby przy drzewach (pH i Na). W przypadku silnego zasolenia (Na>20 mg/100 g gleby i pH>7, 2), zaleca się wymienić 5-10 cm wierzchniej warstwy gleby. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia wymiany gleby, należy wykonać raz w roku (wiosną lub jesienią) gipsowanie gleb w dawce 0,25 kg/m2, mieszając gips z wierzchnią warstwą gleby. Aby poprawić stan odżywiania kasztanowców można wiosną także zastosować nawożenie mineralne nawozami wieloskładnikowymi o przedłużonym działaniu. W okresie suszy wskazane jest podlewanie drzew.

Na przełomie listopada i grudnia, w celu ochrony przed nadmiernym zasoleniem, pod szczególnie cennymi okazami można wykładać folię, którą następnie przysypuje się kilkucentymetrową warstwą gleby. Na wiosnę folię i glebę należy usunąć. Wyłożona folia oddziaływuje korzystnie na warunki glebowe gdyż obniża pH oraz zmniejsza ilości soli NaCI dopływającej do gleby na powierzchnię podokapową drzew.

 

kasztanowiaczek_moty_aSzrotówek kasztanowcowiaczek jest niewielkim motylem z rodziny kibitnikowatych Gracillariidae o długości ciała 2,8-3,8 mm.

Jest to jedyny przedstawiciel rodzaju Cameraria występujący w Europie. Rodzaj ten natomiast jest licznie reprezentowany przez gatunki występujące w Ameryce Północnej, Japonii, Indiach i południowo-wschodniej Azji.

Duża odporność poczwarek na mróz może wskazywać na pochodzenie szrotówka z obszarów strefy umiarkowanej. Podstawową rośliną żywicielską tego motyla jest kasztanowiec biały, sporadycznie klon zwyczajny i jawor.

Motyle po przezimowaniu w stadium poczwarki pojawiają się wiosną w okresie, kiedy kasztanowce pokryte są już liśćmi. Owady nalatują na pnie najbliżej rosnących kasztanowców po wydostaniu się z poczwarek.

Jedna samica składa około 40 jaj na zewnętrznej stronie liścia, w zagłębieniach w pobliżu nerwów głównych i bocznych. Rozwój jaja w zależności od temperatury i warunków atmosferycznych wynosi od 4 do 12 dni. Rozwój larwalny trwa od 20 do 45 dni.


kasztanowiaczek_motyl_bW naszych warunkach klimatycznych szrotówek kasztanowcowiaczek rozwija trzy pełne pokolenia w roku, pierwsze pojawia się na przełomie kwietnia i maja, drugie w połowie czerwca lub z początkiem lipca, a trzecie w sierpniu. Pełny cykl rozwoju wynosi około 1,5 do 2 miesięcy. O ile czas pojawienia pierwszej wiosennej generacji jest stosunkowo krótki i wynosi około 2 tygodni, to przy następnych pokoleniach jest on czasowo bardziej rozciągnięty. Z tych względów w okresie letnim   na   liściach   kasztanowca   występują praktycznie wszystkie stadia rozwoju szrotówka. Szkodliwość żerowania larw szrotówka kasztanowcowiaczka polega na zmniejszaniu powierzchni asymilacyjnej liścia, poprzez tworzenie w miękiszu liścia tzw. min - miejsc żeru larw oraz miejsc, w których przechodzą one kolejne stadia rozwoju. W efekcie żerowania szrotówka obniża się wartość dekoracyjna kasztanowców - liście kurczą się, przyjmują rudą barwę i opadają już w czerwcu.

 

 

Metody ochrony kasztanowca białego przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem

 

METODY MECHANICZNE I PUŁAPKI FEROMONOWE

1. Metody mechaniczne

Z metod mechanicznych na uwagę zasługują dwie:

1)   metoda grabienia liści kasztanowców,

2)   metoda opasek lepowych z czarnej folii.

Najprostszą i w wielu przypadkach efektywną metodą redukcji liczebności szrotówka jest jesienne wygrabianie spod drzew liści, ich niszczenie lub kompostowanie. Usuwanie liści jest szczególnie skuteczne w przypadkach pojedynczo rosnących kasztanowców w miejscach gdzie, powierzchnia gleby nie jest porośnięta trawą, roślinami okrywowymi lub chwastami. Im dokładniej zostaną jesienią usunięte liście porażone przez szrotówka, tym dłużej kasztanowce w roku następnym pozostaną zielone. Jesienią, po opadnięciu liści, należy je usuwać jak najszybciej, ponieważ część poczwarek wypada z suchych pokruszonych liści do gleby, skąd po przezimowaniu będą wylęgać się liczne motyle szrotówka.

Dokładne wygrabianie i usuwanie liści kasztanowców z diapauzującymi poczwarkami, szrotówka zapewnia znaczną redukcję liczebności szkodnika w następnym sezonie wegetacyjnym i pozwala na zachowanie wartości estetycznych drzew do połowy września.

Drugą stosowaną w praktyce metodą ograniczania populacji motyli szrotówka jest zakładanie opasek lepowych na pnie drzew.

W metodzie tej wykorzystano zachowanie się motyli szrotówka w okresie rójki. Motyle pierwszej generacji w kwietniu wychodzą z zimujących poczwarek i odbywają rójkę głównie na pniach kasztanowców. Podobne zachowanie zaobserwowano w drugim i trzecim pokoleniu, chociaż motyle II i III generacji wylęgają się z poczwarek powstałych w koronach zasiedlonych drzew. Okazało się, że pnie drzew odgrywają ważną rolę w ekologii szrotówka. W okresie silnego wiatru motyle znajdują schronienie w szczelinach korowiny starszych drzew, omijając pnie drzew młodych o gładkiej korze. W czasie rójki motyle szrotówka można spotkać nie tylko na pniach kasztanowców, ale i na pniach innych gatunków drzew z grubą korą, np. sosen.

Stwierdzono, że efektywność odłowu samców szrotówka kasztanowcowiaczka na opaski lepowe z czarnej folii jest ściśle związana z wielkością powierzchni lepowej, im jest ona większa, tym wyższe są odłowy motyli. Stosując tę metodę należy:

  • zakładać opaski lepowe o długości 60, 120 lub 180 cm, zaczynając od podstawy pnia; najbardziej efektywne są opaski o długości 180 cm,
  • po założeniu opaski na pień drzewa, przed nałożeniem lepu, należy wykonać na niej na całej długości nacięcia w celu uniknięcia zaparzenia się pnia i rozwoju grzybów,
  • pokryć opaskę z czarnej folii lepem w formie stałej lub w aerozolu.

Zaletą tej metody jest fakt, że odławiają się motyle zarówno samców, jak i samic. Wadą - że odłowione zostają liczne osobniki owadów innych gatunków, np. mrówek. Ponadto efektywność metody zależy od rodzaju stosowanego lepu i jego trwałości oraz od stopnia pokrycia powierzchni łownej motylami i łuskami ze skrzydeł, które mogą spowodować znaczne obniżenie tub ograniczenie właściwości łownej opaski. W takim przypadku należy powtórnie nanieść lep lub wymienić opaskę.

 

2. Pułapki feromonowe

 

Na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2004-2006 oraz wyników testowania krajowych i zagranicznych feromonów, jako najskuteczniejszy wytypowano dyspenser zawierający 40 mg feromonu szrotówka kasztanowcowiaczka produkcji Instytutu Przemysłu Organicznego oraz pułapki lepowe (opaski lepowe z czarnej folii) i pułapkę bezlepową, kominkową MK. Pułapka MK charakteryzuje się bardzo dobrą selektywnością i wysoką efektywnością odłowów samców szrotówka. Składa się ona z plastikowego kominka wentylacyjnego, który w części dolnej zaślepiony jest denkiem, gdzie umieszczony jest pyretroid.

W świetle przeprowadzonych przez Instytut Badawczy Leśnictwa badań należy jednak nadmienić, że ani opaski lepowe ani pułapki feromonowe stosowane oddzielnie nie dają zadawalających efektów w zakresie ochrony kasztanowców przed przedwczesnym brunatnieniem i opadaniem liści.

 

2. METODA INTEGROWANA

 

Integrowana metoda ochrony kasztanowców powinna obejmować wymianę gleby pod drzewami, gipsowanie, nawożenie lub wykładanie zimą pod drzewami folii w celu zabezpieczenia przed solą, usuwanie i utylizację opadłych liści oraz stosowanie opasek lepowych z feromonem do odłowu I generacji motyli.

 

3. METODY CHEMICZNE PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW OWADOBÓJCZYCH STOSOWANYCH DOGLEBOWO I W FORMIE OPRYSKIWANIA KORON DRZEW

 

Uwaga: Metody chemiczne ochrony kasztanowców powinny być stosowane w ostateczności w miejscach, w których inne sposoby ograniczenia populacji szrotówka zawodzą. Metody chemiczne są metodami drastycznymi, działającymi w sposób nieselektywny


3.1. Aplikacje doglebowe preparatu Apacz 50 WG

W parkach, w pobliżu, których nie ma zbiorników lub cieków wodnych, można

wykonać zabiegi doglebowej

aplikacji preparatu Apacz 50 WG zawierającego 50% chlotianidyny. Preparat wnika do drzew przez korzenie i chroni liście przed zasiedleniem przez szrotówka.

Insektycyd należy stosować wczesną wiosną, po rozmarznięciu gleby. Preparat stosuje się w dawkach 0, 2-0, 4 g na cm obwodu pnia, mierzonego na wysokości około 1,3 m. Odmierzoną dawkę insektycydu rozpuszcza się w 11 wody, (proporcja: 1 I wody na 10 cm obwodu pnia). Insektycyd można zastosować w postaci aplikacji doglebowej. W tym celu przy użyciu szpadla wykonuje się od kilkunastu do 30 (w zależności od wielkości korony drzewa) otworów o głębokości około 15-20 cm, rozłożonych równomiernie na całej powierzchni podokapowej zabezpieczanego drzewa. Do każdego otworu wlewa się 300-500 ml cieczy użytkowej. Zabieg można wykonać również przy użyciu aplikatora doglebowego wprowadzając roztwór preparatu w strefę korzeniową pod okapem drzewa. Jednokrotne użycie insektycydu Apacz 50 WG w okresie wiosennym chroni kasztanowce przez 2 sezony wegetacyjne przed ich masowym zasiedlaniem przez szkodnika.

Ocena skuteczności preparatu Apacz 50 WG zastosowanego doglebowo wykazała, że chroni on w pełni kasztanowce przed zasiedleniem przez szrotówka kasztanowcowiaczka. Obie zastosowane dawki preparatu Apacz 50 WP (0,3 i 0,4 g/cm obwodu pnia) okazały się skuteczne. Przeprowadzone obserwacje zabezpieczanych w ten sposób kasztanowców wskazują, że owadobójcze działanie preparatu utrzymało się przez 2 lata i liście drzew traktowanych w poprzednim roku również nie zostały zasiedlone przez szrotówka.

 

3.2. Opryskiwanie koron drzew preparatem Dimilin 25 WP

 

W czasie trzyletnich badań prowadzonych przez Instytut Badawczy Leśnictwa, a zleconych przez Ministerstwo Środowiska, stwierdzono wysoką skuteczność preparatu Dimilin 25 WP w ochronie kasztanowca białego przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Użycie insektycydu w stężeniu 0,05%, w formie opryskiwania koron drzew spowodowało znaczną redukcję uszkodzeń liści powodowanych przez owada.

Jednokrotne użycie insektycydu Dimilin 25 WP w okresie pierwszej wiosennej rójki szrotówka uchroniło w znacznym stopniu kasztanowce przed zasiedlaniem przez szkodnika przez cały sezon wegetacyjny.

 

4. METODY BIOLOGICZNE

 

Metody biologiczne ograniczania populacji szrotówka kasztanowcowiaczka są metodami najmniej inwazyjnymi w stosunku do środowiska.

Dotychczasowe badania i obserwacje świadczą, że pojawiają się drapieżcy i parazytoidy, na razie w niewielkim stopniu redukujące liczebność szkodnika. Coraz częściej obserwuje się niszczenie motyli oraz larw i poczwarek przez sikorki (Parus sp.), pokrzewki (Sylvia sp.) i wróble (Passer sp.). Zaobserwowano także niszczenie motyli przez pajęczaki, larwy złotooka (Chrysopasp.) oraz szerszenie ( Vespa sp.) . W związku, z czym jedną ze skutecznych metod wałki ze szrotówkiem może okazać się prowadzenie działań ochrony czynnej w stosunku do pożytecznych ptaków poprzez m.in. zakładanie dla nich budek lęgowych.

 

ZASTOSOWANIE MIKROORGANIZMÓW I PASOŻYTÓW RÓŻNYCH STADIÓW ROZWOJOWYCH, SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA

 

Badania przeprowadzone przez Instytut Badawczy Leśnictwa dotyczyły m.in. wpływu wyspecjalizowanych grzybów oraz pasożytów różnych stadiów szrotówka w ograniczeniu jego populacji. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że owadobójcze grzyby mitosporowe porażają poczwarki szrotówka kasztanowcowiaczka, jednak w bardzo niskim stopniu, w związku, z czym nie przewiduje się ich praktycznego wykorzystania.

W odniesieniu do stopnia porażenia obserwowanych populacji szrotówka kasztanowcowiaczka przez parazytoidy (spasożytowanie) stwierdzono zmienność związaną z przebiegiem temperatury w trakcie sezonu wegetacyjnego oraz z nasłonecznieniem miejsca, na którym rosły kasztanowce.

Na chłodnych i silnie ocienionych przez sąsiadujący drzewostan stanowiskach kasztanowca uzyskane wyniki świadczyły o niskim spasożytowaniu populacji przy jednocześnie wysokiej ilości uzyskanych w hodowli motyli. Wyraźnie odmienne okazało się spasożytowanie szrotówka na dobrze oświetlonych stanowiskach, gdzie populacja szrotówka kasztanowcowiaczka była porażona w znaczącym stopniu

W miejscach nasłonecznionych, gdzie populacje szrotówka ulegają w dużym stopniu spasożytowaniu, wydaje się konieczne opracowanie metody pozostawiania części liści w specjalnych pojemnikach, z których parazytoidy, w przeciwieństwie do motyli szrotówka, będą w stanie się wydostać i zasilić lokalną populację.

Metoda ta wydaje się bardzo prosta i stosunkowo tania. Spośród parazytoidów szczególnie predestynowany do tego typu działań jest ektopasożyt - Minotetrastichus frontalis. Jego bardzo małe rozmiary pozwalają na użycie siatek o odpowiednio małych oczkach, przez które parazytoidy zdołają wydostać się na zewnątrz w przeciwieństwie do motyli szrotówka, które jako znacznie większe nie opuszczą pojemników.